Voorwaarden

Overeenkomsten met Markenstein Institute Knowledge Engineering worden aangegaan door of namens W.A.A. Markenstein, RI (Register Informaticus). Zij zijn onderworpen aan de navolgende Algemene Voorwaarden die als zodanig gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder KvK-inschrijfnummer 38024109.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft;
b opdrachtnemer: Markenstein Institute Knowledge Engineering handelend voor en

namens W.A.A. Markenstein RI


Artikel 2 Toepasselijkheid

21 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 De gedragscode- en regels voor de opdrachtnemer, zoals deze zijn gepubliceerd door het VRI (Vereniging voor Register Informatici), maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever. verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. Voor de inhoud van deze gedragscodes wordt hier verwezen naar de appendix

2.3 De toepasselijkheid van eventuele (in)koop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. De door opdrachtnemer uitgebrachte offerte is in deze zin geldig gedurende 30 dagen, tenzij door opdrachtnemer anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien en voor zover opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na offreren schriftelijk bevestigd heeft, tenzij anders is overeengekomen.

De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever garandeert dat de aan opdrachtnemer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Onder vooraf aan te geven omstandigheden bepaalt opdrachtnemer de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt, indien en voor zover zulks niet (alleen) door Wilfried A.A. Markenstein zelf gebeurt.

5.2 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

5.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling redelijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, met medeneming van de daaruit voortvloeiende gevolgen ten aanzien van moment van voltooiing van de uitvoering, de financiën en/of de kwaliteit van de werkuitvoering.

5.5 In geval er geen schriftelijke specificatie van de levering door de opdrachtgever is verstrekt rust bij de opdrachtnemer geen productverantwoordelijkheid.Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie, die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige rechtsgang of andersoortige procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van artikel 6 opleggen aan door hem ingeschakelde derden.Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien, tenzij het tegenovergestelde expliciet schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 bedoelde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel anderszins te bezwaren zonder daaromtrent overeenstemming met opdrachtnemer te hebben verkregen.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan om een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden aan opdrachtnemer bij derden in te winnen.

7.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.5 Opdrachtnemer behoudt op voorhand het recht tot het voeren en deponeren van de merknaam wanneer deze de producent is van de levering.Artikel 8 Honorarium

8.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

8.4 Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in alle redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 In geval opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling láter dan 2 maanden na factuurdatum heeft opdrachtnemer het recht, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer een boetebedrag in rekening te brengen van tenminste 5% per maand over het openstaand factuurbedrag, te berekenen vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Genoemd percentage vervalt indien de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso- en executie)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de landelijke juridische-incasso-organisaties voor ondernemers met advocatuur in incassozaken wordt geadviseerd en komen ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan opdrachtnemer worden kenbaar gemaakt binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

10.4 Van een terechte reclame is pas sprake indien het geleverde niet in overeenstemming blijkt met het gesprecificeerde indien er spake is van een specificatie.Artikel 11 Leveringstermijn

11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.3 De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.Artikel 12 Opzegging, opschorting en ontbinding

12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer zal deze waar mogelijk in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12.3 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een register informaticus kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom alsmede voor eventuele aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige en/of ontijdige informatie heeft verstrekt.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijk uit de nakoming van de overeenkomst voortvloeiende schade, tenzij hem overduidelijk onrechtmatig handelen verweten kan worden, in welk geval de schade-uitkering beperkt blijft tot maximaal tweemaal het bedrag waarop de opdracht betrekking had.Artikel 14 Vervaltermijn

14.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.Artikel 15 Annulering

15.1 Indien en voor zover zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de inhoud en / of het moment van levering van de overeengekomen diensten wordt in overleg tussen beide partijen gewerkt aan een voor beiden aanvaardbare oplossing. Pas nadat dit niet tot een voor beiden bevredigende resultaat leidt gelden de overige leden van dit artikel.

15.2 Bij annulering door opdrachtgever vóór 1 (een) maand voorafgaande aan de overeengekomen door opdrachtnemer te verrichten activiteit is opdrachtgever 50% van de overeengekomen som jegens opdrachtnemer verschuldigd.

Indien binnen 1 (een) maand voorafgaande aan overeengekomen activiteit door opdrachtgever wordt geannuleerd is deze 80 % van de overeengekomen som jegens opdrachtnemer verschuldigd.

15.3 Bij annulering door opdrachtnemer is deze verplicht de overeengekomen prestatie alsnog te leveren vóór een latere door opdrachtgever naar redelijkheid te stellen termijn. Eventuele meerkosten, indien en voor zover aantoonbaar uit deze termijnwisseling voortvloeiend, komen naar rato van redelijkheid en billijkheid voor rekening van opdrachtnemer.Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

16.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om in onderling overleg het geschil middels arbitrage of mediation af te wikkelen.

Schalkhaar, februari 2008Appendix gedragscodes:

'Bij mijn handelen als informaticus zal ik steeds het belang van de samenleving in al haar facetten positief dienen. Ik heb mij daarom laten registreren in het Register van Informatici. Ik geef daarmee te kennen dat ik als zodanig publiekelijk herkenbaar wil zijn en aangesproken wil worden op de Gedragscode.'

De RI dient zich te allen tijde als zodanig herkenbaar op te stellen.
De RI dient zich bewust te zijn van de gevolgen van zijn handelen voor de samenleving.
Bij zijn werkzaamheden dient de RI te handelen in overeenstemming met het belang van de opdrachtgever.
De RI dient zich voortdurend te richten op het leveren c.q. bereiken van kwalitatief hoogwaardige diensten, bijdragen of resultaat.
De RI dient de gegevens die in het kader van de opdracht verkregen zijn vertrouwelijk te behandelen en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
De RI dient zodanig te handelen in het kader van de opdracht dat zijn handelwijze voortdurend toetsbaar is.
De RI dient zodanig te handelen, dat hij het aanzien van zijn beroep en beroepsgenoten niet schaadt.
De RI dient niet (mee) te werken aan het tot stand komen van informatiesystemen waarvan de toepassing overeenkomstig een vooropgezette bedoeling personen of instellingen dan wel het algemeen belang schaadt of strijdig is met het recht.
De RI dient zich bij de uitoefening van zijn beroep rekenschap te geven van de grenzen van zijn kennis en kunde.
De RI dient zich voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied, waarop hij zich als deskundige profileert.

Blik vormgeving, 2008